Gegevensbescherming van BayWa r.e. Solar Systems S.à.r.l.

naar overzicht

Vanaf mei 2018

1.    Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en tot wie kunt u zich wenden?    
2.    Welke gegevens worden er verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?    
3.    Voor welke doelen en op welke wetsgrond worden de gegevens verwerkt?    
4.    Verwerken van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden    
5.    Verwerking van gegevens over kredietwaardigheid    
6.    Wie ontvangt mijn gegevens?    
7.    Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?    
8.    Verwerking van sollicitatiegegevens    
9.    Communicatie per e-mail    
10.    Welke gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website?    
11.    Worden persoonsgegevens doorgestuurd naar een derde land?    
12.    Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?    
13.    Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?    

De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Wij, BayWa r.e. renewable energy GmbH en haar dochtermaatschappijen (hierna gezamenlijk "BayWa r.e. ") verwerken uw persoonsgegevens (in het kort "gegevens") daarom uitsluitend op grond van de wettelijke bepalingen. Met onze privacyverklaring willen wij u informeren over de verwerking van uw gegevens door onze onderneming en over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU AVG).

1.  Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en tot wie kunt u zich wenden?

De verantwoordelijke is BayWa r.e. renewable energy GmbH, Arabellastr. 4, 81925 München, e-mail: info[at]baywa-re.com, tel.: +49 89 383932 0. De toezichthouder voor gegevensbescherming van BayWa r.e. renewable energy GmbH is te bereiken via het genoemde adres of per e-mail via dataprotection(at)baywa-re.com

2.  Welke gegevens worden er verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?

We verwerken de gegevens die we, voor het opzetten en onderhouden van een zakelijke relatie, van u ontvangen. Bovendien verwerken we gegevens die we ontvangen hebben van informatiebureaus, crediteurenbeschermingsorganisaties, uit openbare bronnen (bijv. handelsregister, verenigingsregister, kadaster, media) en die we op een toegestane wijze ontvangen hebben van andere ondernemingen waarmee we duurzame zakelijke relaties onderhouden.

Persoonsgegevens zijn onder andere:

uw Stam-/contactgegevens zoals:

 • als particuliere klant: voor- en achternaam, adres, contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, fax), geboortedatum, gegevens uit een getoond identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), bankgegevens
 • als zakelijke klant of leverancier: naam van uw wettelijke vertegenwoordiger, firma, handelsregisternummer, omzetbelastingnummer, bedrijfsnummer, adres, contactgegevens van de contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens

Bovendien verwerken wij de volgende overige persoonsgegevens:

 • Informatie over het type en de inhoud van onze zakelijke relatie, zoals contractgegevens, opdrachtgegevens, omzetgegevens en kwitanties, klanten- en leveranciersgeschiedenis, adviesdocumenten, motorvoertuiggegevens,
 • informatie over uw financiële status (bijv. gegevens over uw kredietwaardigheid),
 • reclame- en verkoopgegevens,
 • documentatiegegevens (bijv. verslagen van adviesgesprekken), beeldgegevens,
 • informatie uit uw elektronische communicatie met BayWa r.e. (bijv. IP-adres, logingegevens),
 • overige gegevens die wij in het kader van andere zakelijke contacten van u gekregen hebben (bijv. tijdens klantengesprekken),
 • gegevens die we zelf genereren uit stam-/contactgegevens of uit andere gegevens, zoals bijvoorbeeld door het analyseren van klantbehoeften of klantpotentieel.
 • De documentatie van uw verklaring van instemming voor het ontvangen van bijv. Newsletters.
 • Beeldgegevens van videobewakingssystemen
 • Foto’s die gemaakt zijn tijdens openbare evenementen

3.  Voor welke doelen en op welke wetsgrond worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Duitse BDSG 2018 in hun actuele versie:

om te voldoen aan (pre-)contractuele verplichtingen (Art. 6 lid 1 letter b AVG):
De verwerking van uw gegevens vindt plaats voor de verkoop en distributie van onze goederen en diensten, voor bezorgings- en logistieke doelen, en voor leveranciers- en klantenadministratie en -analyse. De gegevens worden met name verwerkt bij het aangaan van een zakelijke relatie en bij het afsluiten van contracten met u, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Openen en onderhouden van een klantenaccount resp. een leveranciersaccount;
 • Levering van bestellingen;
 • Administratie van klantenkaarten;
 • Deelname aan wedstrijden;
 • Toezending van informatie, bijv. bestelling van een catalogus.

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 lid 1 letter c AVG):
Verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld uit het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch) of de Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (Abgabenordnung), witwaswetgeving of bepalingen die specifiek zijn voor bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld de wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen.

ter waarborging van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 letter f AVG):
Op basis van een belangenafweging kan een gegevensverwerking plaatsvinden die verder gaat dan de werkelijke uitvoering van de overeenkomst, om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te waarborgen. Gegevensverwerking om gerechtvaardigde belangen te waarborgen vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

 • consultatie van en gegevensuitwisseling met informatiebureaus en crediteurenbeschermingsorganisaties voor het vaststellen van kredietwaardigheid en het onderhouden van een door de hele onderneming te gebruiken kredietwaardigheidsdatabank voor het identificeren van wanbetalingsrisico's bij gemeenschappelijke klanten;
 • reclame of marketing;
 • maatregelen voor het besturen van de onderneming en het verder ontwikkelen van diensten en producten;
 • het onderhouden van een klantendatabank voor de hele onderneming om de klantenservice te verbeteren;
 • maatregelen om de vestigingen van BayWa r.e. te beschermen tegen inbreuken op overeenkomsten of wetten, bijvoorbeeld toegangscontroles, videobewaking
 • in het kader van rechtsvorderingen.

in het kader van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AVG):
Als u ons toestemming gegeven hebt om uw gegevens te verwerken, vindt de verwerking plaats conform de in de toestemmingsverklaring genoemde doelen en op de daarin overeengekomen manier. Een eenmaal gegeven toestemming, bijv. voor de toezending van onze Newsletter, kan te allen tijde voor de toekomst herroepen worden. Neem hiervoor contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon.

4.  Verwerken van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens ook om met u over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en om u producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of voor bepaalde doeleinden. Voor dit bezwaar brengt BayWa r.e. u geen kosten in rekening. Neem hiervoor contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon. 

Reclame voor producten via e-mail
BayWa r.e. heeft conform de voorwaarden van § 7 lid 3 van de Duitse UWG het recht om het e-mailadres dat u ons gegeven hebt bij het bestellen van een product of een dienst, te gebruiken voor directe reclame voor gelijksoortige goederen of diensten. U krijgt deze reclame van ons, ongeacht of u wel of niet geabonneerd bent op een Newsletter.

Wilt u geen reclame per e-mail meer van ons ontvangen, dan kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de normale verzendkosten. Neem hiervoor contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon.  Uiteraard bevat iedere e-mail ook altijd een afmeldlink.

Newsletter
Voor de verzending van onze Newsletter maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, d.w.z. dat we u pas een Newsletter mailen als u uitdrukkelijk bevestigd hebt dat we de Newsletter-service moeten activeren. We sturen u daarvoor een bevestigings-e-mail en we vragen u door het aanklikken van een link in die mail te bevestigen dat u onze Newsletter wilt ontvangen.
Wilt u later geen Newsletters meer van ons ontvangen, dan kunt u die op elk moment opzeggen, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de normale verzendkosten. Een schriftelijke melding aan de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon volstaat. Uiteraard vindt u ook in elke Newsletter een afmeldlink.

5.  Verwerking van gegevens over kredietwaardigheid

Gegevensoverdracht aan SCHUFA
BayWa r.e. geeft in het kader van met u afgesloten contracten verkregen persoonsgegevens over de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van zulke zakelijke relaties en gegevens over niet-contractuele handelingen of bedrog door aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. De rechtsgronden voor het doorgeven van deze gegevens zijn Artikel 6 lid 1 letter b en Artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doorgeven van gegevens op grond van Artikel 6 lid 1 letter f AVG is alleen toegestaan voor zover dat noodzakelijk is voor het waarborgen van de gerechtvaardigde belangen van BayWa r.e. of derden en voor zover dat de belangen of grondrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon, voor wie bescherming van de persoonsgegevens vereist is, niet schaadt. De gegevensuitwisseling met SCHUFA dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles van klanten (§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek). SCHUFA verwerkt de verkregen gegevens en gebruikt ze ook voor het vormen van een profiel (Scoring), om hun contractanten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, en evt. in andere derde landen (indien er voor dat land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te geven, onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van SCHUFA vindt u in het informatieblad over SCHUFA conform Art. 14 AVG, of online via www.schufa.de/datenschutz.

Gegevensoverdracht aan andere informatiebureaus
Voor het overige gebruikt BayWa r.e. nog de volgende informatiebureaus, om bij aanwezigheid van een gerechtigd belang, kredietwaardigheidsinformatie te verzamelen: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt; Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wenen; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München; EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.

Het onderhouden van een door de hele onderneming te gebruiken kredietwaardigheidsdatabank
Indien wij in het kader van de wettelijke toelaatbaarheid kredietwaardigheidsgegevens over u verzameld hebben (bijv. via een informatiebureau), bewaren wij die in een systeem waartoe de aan het BayWa-Kreditmanagement deelnemende groepsondernemingen toegang hebben. Dit heeft tot doel om bij gemeenschappelijke klanten de verwerking van het dossier te vergemakkelijken en wanbetalingsrisico's te herkennen. Toegang tot de kredietwaardigheidsdatabank vindt alleen plaats als de betreffende groepsonderneming een gerechtvaardigd belang heeft.

6.  Wie ontvangt mijn gegevens?

Als wij een dienstverlener inzetten voor het verwerken van een opdracht, blijven wij toch verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Iedereen die opdrachten verwerkt, is contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en ze alleen voor die verrichting te verwerken. Degenen die door ons worden ingezet om opdrachten te verwerken, ontvangen uw gegevens indien die gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de betreffende opdracht. Dat zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners, die wij nodig hebben voor de werking en de beveiliging van ons IT-systeem, en reclame- en adressenbedrijven voor eigen reclameacties.

Uw gegevens worden in de klantendatabanken van BayWa AG en haar dochterondernemingen, inclusief BayWa r.e., verwerkt. Deze klantendatabanken ondersteunen het verbeteren van de gegevenskwaliteit van de aanwezige klantgegevens (dubbele gegevens verwijderen, aantekening verhuisd/overleden, adres corrigeren) en maken verrijking met gegevens uit openbare bronnen mogelijk. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld aan de groepsondernemingen van BayWa die deelnemen aan de klantendatabank (deelnemende ondernemingen) en kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerde direct marketing (bijv. een Newsletter), voor gerichte online marketing en voor gepersonaliseerde weergave van de Online Shop.

Via de klantendatabank kunnen deelnemende ondernemingen die dezelfde klanten bedienen, op organisatieniveau gebruikmaken van informatie over deze klanten. Deze procedure heeft als doel de klant altijd de meest actuele en relevante informatie te verstrekken. Deze verwerking van klantenbelangen betreft profilering in de zin van Art. 4 AVG; er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Het bewaren van klantengegevens gebeurt bedrijfsgerelateerd en gescheiden, waarbij BayWa AG als dienstverlener fungeert voor de deelnemende ondernemingen.

Een overzicht van de groepsondernemingen van BayWa AG vindt u onder de volgende link: https://www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Vindt een offerte/verkoop plaats via producentenportals, dan worden de door u verstrekte gegevens rechtstreeks in het portal van de producent verwerkt.

Bij aanwezigheid van een wettelijke verplichting en in het kader van rechtsvordering kunnen autoriteiten en rechtbanken zowel als externe auditors de ontvangers van uw gegevens zijn.

Bovendien kunnen in het kader van het aangaan en naleven van contracten ook verzekeringen, banken, informatiebureaus en dienstverleners de ontvangers van uw gegevens zijn.

7.  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij verwerken uw gegevens tot aan de beëindiging van onze zakelijke relatie of tot na afloop van de toepasselijke garantie-, vrijwarings-, verjarings- of wettelijke bewaartermijnen (zoals uit het Duitse Wetboek van Koophandel/Handelsgesetzbuch of de Duitse Wet inzake de Rijksbelastingen/Abgabenordnung); bovendien tot aan de beëindiging van eventuele rechtsgeschillen, waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn.

Bij de videobewaking worden de beelden over het algemeen na 7 dagen gewist.

8.  Verwerking van sollicitatiegegevens

Als u via ons sollicitatiekanaal bij ons solliciteert, bewaren wij uw persoonsgegevens in een veilige gebruiksomgeving, om ze te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw sollicitatiegegevens worden uitsluitend toegankelijk gemaakt voor de personen die werken aan de sollicitatieprocedure van BayWa r.e. en aan gemachtigden, bijv. om u eventueel ook een andere positie aan te kunnen bieden. Na afsluiting van de sollicitatieprocedure (d.w.z. nadat u een toezegging of afwijzing van ons ontvangen hebt) bewaren wij uw gegevens maximaal 6 maanden.

9.  Communicatie per e-mail

Houd er rekening mee dat het versturen van onversleutelde e-mails onveilig kan zijn, omdat onbevoegden de inhoud van de e-mail kunnen zien en evt. kunnen manipuleren. Daarom raden we u aan om bij uw communicatie met ons geen gevoelige gegevens per e-mail te versturen. Gebruik om te solliciteren ons sollicitatiekanaal, omdat uw sollicitatiedocumenten daar op een veilige manier verstuurd worden. Als het toch ooit echt nodig is om gevoelige gegevens per e-mail te versturen, maak dan gebruik van de mogelijkheid om de inhoud te versleutelen.

10. Welke gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website?

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden, die met behulp van de browser op uw eindapparaat geplaatst worden. Ze richten geen schade aan. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig tot u ze wist. Ze maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Als u dat niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies, zodat u dat per geval kunt toestaan. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

Webanalyse
Op de website wordt met behulp van analysetools algemene informatie verzameld over het gebruikersgedrag van de bezoekers. Dit bevat bijvoorbeeld opgeroepen pagina's, verblijfsduur, verwijzende websites en algemene informatie over uw computersysteem, zoals besturingssysteem, beeldschermresolutie, gebruikte browser etc. Alle verkregen gegevens worden geanonimiseerd bewaard en kunnen niet tot identificatie van uw persoon leiden. Als u niet akkoord gaat met deze geanonimiseerde verzending van uw gebruikersgedrag, kunt u dat verhinderen door cookies in uw browser uit te schakelen.

Gebruik van Google Analytics
Deze internetsite maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een internet-analyseservice van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine tekstbestandjes), die op uw computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt.
De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze homepage (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de eigenaar van de homepage en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten te leveren. Ook geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, indien dat wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verder verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingenvan uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te blijven gebruiken verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.
Wij wijzen u erop dat deze website Google Analytics uitsluitend gebruikt in combinatie met de deactiverings-add-on "anonymizeIp()". Uw IP-adres wordt niet volledig opgeslagen. Identificatie van de bezoeker van de website is uitgesloten.
Door de browser-add-on voor het uitschakelen van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te installeren, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik. Daarmee laat u Google Analytics weten dat er geen gegevens over uw websitebezoek aan Google Analytics doorgegeven mogen worden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen trackingtools gebruiken om ongemerkt.

 • persoonlijke gegevens over u te verzamelen;
 • dergelijke gegevens aan derde aanbieders en marketingplatforms aan te bieden of;
 • de gegevens met uw persoonlijke gegevens (naam, adres etc.) te combineren.

Als een alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele telefoons kunt u op deze [link] klikken om u af te melden van het tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst (de opt-out geldt alleen voor de browser waarin u dit hebt ingesteld, en binnen dit domain). Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw apparaat, wat betekent dat u opnieuw op deze [link] moet klikken, als u cookies verwijdert. 

11. Worden persoonsgegevens doorgestuurd naar een derde land?

Doorsturen van gegevens naar derde landen vindt in specifieke gevallen plaats en slechts op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaardcontractbepalingen, passende waarborgen of uw uitdrukkelijke toestemming.

12. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

U hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie, wissen of beperken van de verwerking van uw bewaarde gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking en een recht op gegevensoverdraagbaarheid en op klachten conform de voorwaarden van de privacywetgeving.

Recht van inzage
U kunt ons om informatie vragen of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie
Verwerken wij uw gegevens en zijn die onvolledig of onjuist, dan kunt u ons te allen tijde om rectificatie resp. aanvulling van die gegevens verzoeken.

Recht op wissen
U kunt ons vragen uw gegevens te wissen indien wij die onrechtmatig verwerken of indien de verwerking onevenredig ingrijpt op uw gerechtvaardigde privacybelangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.
Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissen zullen wij uw gegevens per ommegaande en volledig wissen, voor zover daarvoor geen gerechtelijke of wettelijke bewaartermijn in de weg staat.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt ons vragen de bewerking van uw gegevens te beperken wanneer

 • u de juistheid van de gegevens bestrijdt en wel gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een oplossing weigert en in plaats daarvan om een beperking van het gegevensgebruik vraagt;
 • wij de gegevens niet meer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog nodig hebt voor de instelling of verdediging van rechtsvorderingen, of;
 • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U kunt ons vragen om u uw gegevens, die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen zodat u die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over kunt dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien

 • wij deze gegevens op grond van een door u verleende en herroepbare toestemming of voor de naleving van een contract tussen ons verwerken en
 • deze verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien technisch mogelijk kunt u ons vragen uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Recht van bezwaar
Indien wij uw gegevens vanwege een gerechtvaardigd belang verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking gebaseerd op gronden die voortkomen uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. Wij staken de verwerking van uw gegevens dan, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het doel van directe reclame.

Klachtrecht
Bent u van mening dat wij bij het verwerken van uw gegevens inbreuk maken op de Duitse of Europese privacywetgeving, dan vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. U hebt uiteraard ook het recht u te wenden tot de voor BayWa r.e. bevoegde toezichthoudende autoriteit, het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht.

Indien u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt uitoefenen, neem dan contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon. In geval van twijfel kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

13. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

De verwerking van uw gegevens is vereist voor het sluiten resp. naleven van het contract dat u met ons bent aangegaan. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, zullen wij het sluiten van het contract of de naleving van het contract over het algemeen moeten weigeren of zouden we een bestaand contract niet meer kunnen naleven en daarom moeten beëindigen. U bent echter niet verplicht om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant resp. wettelijk niet verplicht zijn voor de naleving van het contract.

Terug naar boven