Zoek

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. (hierna BayWa r.e. genoemd)

Stand: mei 2019

I. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN

1) Deze leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna voorwaarden genoemd) gelden uitsluitend tegenover ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen alsook publiekrechtelijke speciale fondsen als afnemers (kopers) van producten die door BayWa r.e. worden verhandeld (hierna zakenpartners - ZP - genoemd). Ze gelden voor alle rechtshandelingen resp. transacties met inbegrip van bijbehorende neven- en hulptransacties die de afzet (verkoop) van de producten die door BayWa r.e. worden verhandeld rechtstreeks of onrechtstreeks als voorwerp resp. aanleiding hebben.

2) De transacties met inbegrip van de hiermee verbonden hulp-, neven- en uitvoerende transacties (leveringen en diensten) alsook de voorafgaande offertes van BayWa r.e. zijn uitsluitend op deze voorwaarden gebaseerd. Ze gelden ook voor wettelijke verbintenissen die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van transacties tussen BayWa r.e. en de ZP alsook voor toekomstige zakelijke relaties tussen hen, wanneer BayWa r.e. ernaar verwijst.

3) In zoverre BayWa r.e. als aankopende handelsonderneming door voorwaarden van toeleveranciers, hierbij ook die van componenten, onderdelen en software, economisch of juridisch wordt beperkt, gelden deze beperkingen ook tegenover de ZP (afnemer) van BayWa r.e., wanneer en in zoverre ze hem naar aanleiding van de transactie op de hoogte heeft gebracht van de beperking en over de inhoud ervan heeft ingelicht.

II. VERWIJZING / VORM / TEGENSTRIJDIGE VOORWAARDEN

1) Deze voorwaarden worden door verwijzingen resp. referte van BayWa r.e. in offertes, aanvaardingen (in juridische zin), orderbevestigingen en andere gelijkwaardige documenten inhoud van de transactie met de ZP, eventueel ook door het sluiten van raamovereenkomsten resp. contractuele voorwaarden.

2) Anders worden ze inhoud van de overeenkomst bij de niet-geprotesteerde aanvaarding van de offerte van BayWa r.e. of de ontvangst van de verklaring van aanvaarding van BayWa r.e. op een voorafgaande offerte (bestelling) van de ZP, bij referentie naar de voorwaarden in de verklaring van aanvaarding of bij de niet-geprotesteerde ontvangst van haar orderbevestiging.

3) Alle verklaringen, mededelingen, bekendmakingen, bevestigingen, goedkeuringen en gelijkaardige communicatie waarop deze voorwaarden betrekking hebben, zijn pas rechtsgeldig, als ze in schriftelijke of gelijkwaardige vorm zijn afgelegd, in zoverre uit deze voorwaarden van geval tot geval niets anders blijkt. De overdracht per fax, e-mail of elektrische gegevensoverdracht wordt als gelijkwaardig beschouwd. Indien deze vormvereisten niet worden gerespecteerd, zijn de respectieve bekendmakingen niet rechtsgeldig.
Hetzelfde geldt voor het geval van wijziging en aanvulling van deze voorwaarden (par. IV 5).
Ook in transacties via elektronische media worden deze voorwaarden opgenomen.

4) De voorwaarden zijn via de bekendmaking ervan op de maatschappelijke zetel, op het internetportaal resp. op de website van BayWa r.e. toegankelijk voor de ZP en kunnen te allen tijde door hem worden ingezien en opgeroepen. Indien er bij wijze van uitzondering mondelinge transacties worden gesloten, gelden deze voorwaarden evenzeer, als BayWa r.e. er mondeling naar verwijst.

5) BayWa r.e. maakt bezwaar tegen eventuele algemene en inkoopvoorwaarden van haar ZP, in zoverre deze naar aanleiding van het aanknopen van de zakelijke relatie of in het kader van de afhandeling ervan ernaar verwijst met inbegrip van de verwijzing in bestellingen, schriftelijke orders, verklaringen van aanvaarding en dergelijke, in zoverre deze niet met de voorwaarden van BayWa r.e. overeenstemmen. Het bezwaar van BayWa r.e. tegen voorwaarden van haar ZP geldt ook in de gevallen waarin de eigen voorwaarden van BayWa r.e. geen bepalingen bevatten. Dit bezwaar geldt evenzeer voor toekomstige transacties.

III. OFFERTE EN CONTRACTSLUITING / ORDERBEVESTIGING

1) De offertes van BayWa r.e. zijn vrijblijvend, in zoverre uitdrukkelijk vermeld. Anders is BayWa r.e. gedurende 30 dagen aan haar offertes gebonden met inbegrip van de voorwaarden en prijzen ervan.

2) Als de bestelling van een ZP als tegenofferte moet worden gekwalificeerd, kan BayWa r.e. deze binnen 30 dagen aanvaarden, in zoverre er geen langere aanvaardingstermijn is overeengekomen.

3) Voor de omvang van de levering en de vervaldag van de vergoeding (koopprijs) die door de ZP moet worden betaald, is de schriftelijke orderbevestiging van BayWa r.e. in principe doorslaggevend. In geval van een transactie op basis van een offerte van BayWa r.e. is deze offerte bij gebrek aan een andere orderbevestiging doorslaggevend voor de leveringsomvang.

4) Afwijkingen van deze voorwaarden in de orderbevestigingen of offertes van BayWa r.e. stellen dezelfde AV in de mate van de afwijking in het concrete geval buiten werking (principe van de prioriteit van concrete bepalingen in orderbevestigingen en offertes tegenover AV).

5) De transacties zijn uitsluitend gebaseerd op de commercieel relevante juridische stukken (offerte, aanvaarding, orderbevestiging, eventueel commerciële schriftelijke bevestigingen). Nevenafspraken of wijzigingen van de relevante documenten voor het sluiten van de overeenkomst met inbegrip van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk door BayWa r.e. worden bevestigd om rechtsgeldig te zijn.

IV. OFFERTEDOCUMENTEN

1) BayWa r.e. behoudt zich de eigendoms- en auteursrechten op haar tekeningen, afbeeldingen, berekeningen en ontwikkelde software voor. Dat geldt ook voor bekendmakingen hiervan via elektronische media. Deze documenten mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt.

2) BayWa r.e. verbindt zich er tegenover de ZP toe om plannen en andere documenten die door hem als vertrouwelijk worden aangeduid hierbij ongeacht hun communicatievorm enkel met diens toestemming toegankelijk te maken voor derden en verder geheim te houden.

3) De voorgaande verplichtingen tot geheimhouding gelden niet met betrekking tot bekendmakingen die in de desbetreffende zakelijke kringen als algemeen bekend worden beschouwd.

V. PRIJZEN

1) In zoverre uit de offerte van BayWa r.e. en/of haar orderbevestiging niets anders blijkt, gelden de toegepaste prijzen „af fabriek“ resp. „af zetel“ van de bevoegde vestiging van BayWa r.e. exclusief verpakkings-, transportkosten en eventuele verzekeringspremies (transportverzekering) die apart worden aangerekend. BayWa r.e. heeft ook zonder uitdrukkelijke opdracht van de ZP het recht, maar is niet verplicht om de producten resp. goederen die het voorwerp van de levering uitmaken te verzekeren tegen transportrisico's. De ZP wordt eveneens belast met de (evenredige) verzekeringskosten.

2) De offerteprijzen van BayWa r.e. zijn bij gebrek aan vermelding van de belasting over de toegevoegde waarde nettoprijzen. De belasting over de toegevoegde waarde wordt tegen het wettelijke percentage op de facturatiedatum op de factuur of op het gelijkwaardige handelsdocument vermeld.

3) Korting voor contante betaling is enkel in geval van uitdrukkelijke schriftelijke toezegging van BayWa r.e. of in geval van overeenkomstige bekendmaking op haar relevante handelsdocument toegelaten.

VI. BETALING VAN DE KOOPPRIJS / VERVALDATUM / ACHTERSTALLIGE BETALING

1) De vergoeding die door de ZP zonder verdere facturatie moet worden voldaan, is bij verstrekking van de orderbevestiging betaalbaar, ook in zoverre deze niet extra als rekening resp. factuur is aangeduid. De verplichte betaling is opeisbaar ongeacht het tijdstip van de levering, d.w.z. ook voor de uitvoering ervan.

2) Bij gebrek aan een orderbevestiging door BayWa r.e. wordt de verplichte vergoeding bij het sluiten van de transactie, d.w.z. door offerte en aanvaarding, betaalbaar.

3) De vervaldatum van de verplichte betaling door de ZP is niet met een prestatie bij gelijktijdige tegenprestatie (levering) van BayWa r.e. verbonden.

4) Als de ZP zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, de betalingen stagneren, hij zijn betaling heeft gestaakt, hij uitstel van betaling wenst of er concrete omstandigheden bekend geraken die zijn kredietwaardigheid terecht in vraag stellen, heeft BayWa r.e. het recht om alle openstaande vorderingen die zij tegenover hem heeft op te eisen. BayWa r.e. kan in dat geval gebruik maken van haar zekerheidsrechten, in het bijzonder haar rechten op eigendomsvoorbehoud in de overeengekomen of in deze voorwaarden vastgelegde mate uitoefenen zonder dat de voorwaarde van achterstallige betaling door de afnemer moet bestaan en zonder verplichting om van de overeenkomst af te zien.

5) Conform de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van de gewijzigde wet van 18 april 2004 brengt elke laattijdige betaling bij commerciële transacties, respectievelijk bij de transacties met de overheden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de betaling van laattijdigheidsinteresten met zich mee. Deze boetes voor laattijdige betaling worden vastgelegd conform de referentiepercentages die van kracht zijn krachtens de gewijzigde wet van 18 april 2004, waarvan het percentage elk semester in het Mémorial (het staatsblad van het Groothertogdom Luxemburg) wordt gepubliceerd.

6) BayWa r.e. heeft eveneens het recht, naast de in punt 5) voorziene laattijdigheidsinteresten, een forfaitaire schadevergoeding van € 40 (veertig euro) als inningskosten van de HP (handelspartners) te eisen. De betaling van deze forfaitaire schadevergoeding is opeisbaar zonder dat een aanmaning nodig is.

7) BayWa r.e. heeft bovendien het recht de terugbetaling van andere inningskosten, ontstaan door het feit van de laattijdige betaling, van de HP te eisen. Deze kosten omvatten in het bijzonder de kosten die BayWa r.e. gemaakt heeft om een beroep te doen op een advocaat of een incassobureau. Het bedrag dat als terugbetaling van deze onkosten wordt geëist mag niet groter zijn dan 15% van het bedrag van de hoofdschuld.

8) In geval van achterstallige betaling die zich verder naar de wettelijke bepalingen richt, in zoverre uit de afspraken tussen BayWa r.e. en de ZP of deze voorwaarden niets anders blijkt, moet de ZP vanaf het begin hiervan verwijlinteresten ten bedrage van 8 % boven op de telkens geldige basisinterest op de openstaande betalingsvordering van BayWa r.e. betalen.

9) De plaats van uitvoering voor betalingen van de ZP is de maatschappelijke zetel van BayWa r.e.. Doorslaggevend voor de tijdige betaling is in alle gevallen de ontvangst ervan door BayWa r.e. of de definitieve valutadatum resp. inning van een surrogaat voor de betaling. BayWa r.e. is niet verplicht om dergelijke surrogaten (cheques enz.) te aanvaarden, tenzij deze op bancaire wijze zijn bevestigd resp. gegarandeerd. De aanvaarding van dergelijke surrogaten gebeurt in alle gevallen bij wijze van uitvoering. Crediteringen op de zakelijke girorekening van BayWa r.e. gelden enkel als definitieve valutadatum, als ze niet meer kunnen resp. volgens de wettelijke regels van het nationale en/of internationale betalingsverkeer niet meer mogen worden teruggeroepen.

VII. LEVERING VRIJ VAN OMZETBELASTING

Als een levering vrij van omzetbelasting conform art. 43, 1., d) van de lux. BTW wet is, is de klant verplicht om een ontvangstverklaring te ondertekenen en terug te sturen. De terugzending van de ontvangstverklaring aan de onderneming moet binnen 30 dagen na overdracht van het voorwerp van verkoop door de onderneming of een door hem gemachtigde derde gebeuren. Als de klant zijn verplichting niet nakomt, wordt de omzetbelasting achteraf aangerekend. Het eigendom op het voorwerp van verkoop blijft tot en met de ontvangst van de ontvangstverklaring resp. tot en met de betaling van de achteraf aangerekende omzetbelasting voorbehouden.

VIII. VERREKENING / RETENTIERECHT / UITSLUITING VAN AFSTAND

1) BayWa r.e. heeft het recht om alle vorderingen die zij tegenover de ZP heeft te verrekenen met alle vorderingen van hem ongeacht hun respectieve rechtsgrond. Dat geldt ook, als de wederzijdse vorderingen op verschillende rechtsverhoudingen zijn gebaseerd.

2) De ZP heeft niet het recht om te verrekenen met eventuele aanspraak waarop hij recht heeft, in het bijzonder omwille van correcte nakoming, schadevergoeding en andere tegenvorderingen of om die reden retentierechten op verschuldigde vorderingen van BayWa r.e. uit te oefenen, tenzij de tegenaanspraak rechtsgeldig is vastgesteld of door BayWa r.e. niet wordt betwist.

3) De ZP is zonder de toestemming van BayWa r.e. niet bevoegd om eventuele aanspraak uit de transactie die op deze voorwaarden gebaseerd is en waarop hij recht heeft aan derden af te staan.

IX. LEVERINGSTERMIJNEN

1) De leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging – eventueel conform de termijn die hierin bekendgemaakt is – bij gebrek aan verstrekking van een orderbevestiging met de aanvaarding van de offerte van BayWa r.e. of de aanvaarding door BayWa r.e., echter niet vooraleer de door de ZP te bezorgen documenten, vergunningen, vrijgaven zijn voorgelegd alsook voor ontvangst van de verschuldigde vooruitbetaling (voorschot) die volgens deze voorwaarden of een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen.

2) De leveringstermijn is gerespecteerd, als het voorwerp van levering uiterlijk bij het verstrijken van de termijn de fabriek of de vestiging van BayWa r.e. heeft verlaten of indien werd meegedeeld dat het verzendklaar is. De levering geldt hiermee – ook in de zin van het omzetbelastingrecht – als uitgevoerd.

3) De door BayWa r.e. genoemde data en termijnen zijn bij gebrek aan een andere uitdrukkelijke afspraak geen vaste termijnen.

4) Vertragingen van de levering door overmacht of gebeurtenissen die de prestatie voor BayWa r.e. aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe behoren ook achteraf opgetreden moeilijkheden bij de aanschaf van materiaal, verkeersproblemen met inbegrip van het internationale goederenverkeer, namelijk bij invoer, bedrijfsstoringen, staking, lock-out, andere administratieve verordeningen buiten de wil BayWa r.e., ook in zoverre deze bij toeleveranciers optreden – kunnen, ook in geval van bindend overeengekomen data en termijnen, niet aan BayWa r.e. worden toegerekend. Ze geven BayWa r.e. het recht om de levering met de duur van de hindernis plus een gepaste extra termijn uit te stellen of wegens het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst af te zien.

5) Wanneer de hindernis buiten de wil van BayWa r.e. in de zin van voorgaand art. 4 langer dan twee maanden duurt, heeft de ZP het recht om na het stellen van een gepaste termijn af te zien van de overeenkomst wat het nog niet uitgevoerde deel ervan betreft. Verdergaande rechten van de ZP zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt, als de laattijdige leveringen om andere redenen niet aan BayWa r.e. kunnen worden toegerekend.

6) BayWa r.e. heeft te allen tijde het recht om deelleveringen te doen.

7) De leveringstermijnen worden in alle gevallen verlengd met de periode waarin de ZP zijn verplichting tegenover BayWa r.e. niet nakomt, ook indien deze op andere rechtsgrondslagen en op andere transacties met hem berusten.

8) Indien de ZP verzuimt de levering te aanvaarden of andere medewerkingsplichten schendt, heeft BayWa r.e. het recht om vergoeding te eisen van de schade die zij in dit opzicht oploopt met inbegrip van eventuele meerkosten. Andere contractuele of wettelijke aanspraak blijft voorbehouden.

9) In zoverre de feiten cf. voorgaand art. 7 of 8 of cf. par. VI art. 4 of 5 van deze voorwaarden hebben plaatsgevonden, gaat het schade- en prijsrisico, in het bijzonder ook het risico op toevallige ondergang of verlies of verslechtering van de koopwaar op de ZP over.

X. RISICO-OVERDRACHT / AFSTAND VAN VERZEKERINGSAANSPRAAK

1) Bij de kennisgeving dat het goed verzendklaar is, gaat het schade- en prijsrisico op de ZP over, anders naast de gevallen die in voorgaande par. IX art. 9 zijn geregeld, als de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of het magazijn van BayWa r.e. of het magazijn van de toeleverancier (in geval van dropshipping) heeft verlaten voor verzending of transport. Dit geldt ongeacht het feit of het transport of de verzending in opdracht van BayWa r.e. of de ZP gebeurt.

2) Na kennisgeving dat een goed verzendklaar is, moet het onverwijld worden afgeroepen. Als dit niet gebeurt, heeft BayWa r.e. het recht om het naar haar eigen keuze op kosten en risico van de ZP te verzenden of naar eigen goeddunken op te slaan en de ZP met de opslagkosten te belasten.

3) In zoverre BayWa r.e. een transportverzekering heeft afgesloten en de ZP zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het goed met transportverzekering tegenover BayWa r.e. volledig is nagekomen, staat zij haar aanspraak tegenover de verzekeraar in zoverre wettelijk en volgens het verzekeringscontract toegelaten aan de ZP af, tenzij de afstand volgens het verzekeringscontract of de bepalingen van de verzekeraar resp. de wet op het verzekeringscontract en andere wettelijke bepalingen niet toegelaten is.

XI. KWALITEIT / MATEN / TOESTANDSCRITERIA / TRANSPORTWEGEN

1) De kwaliteit en maten van de producten die het voorwerp van de transactie vormen, richten zich naar de DIN-normen resp. materiaalbladen, certificaten e.d. en de andere specifieke standaarden en berekeningen van het product, in zoverre er geen andere normen, in het bijzonder buitenlandse normen, zijn overeengekomen of deel uitmaken van de offerte resp. de orderbevestiging van BayWa r.e. In zoverre er geen DIN-normen of materiaalbladen, certificaten e.d. bestaan, gelden de overeenkomstige Euronormen, bij gebrek hieraan het handelsgebruik.

2) De verwijzing naar normen, materiaalbladen of fabrieksverklaringen van gelijk welke aard en/of de beschrijving van de leveringen die het voorwerp van het contract uitmaken met overeenkomstige gegevens gelden niet als toezegging van eigenschappen. Ook in zoverre de levering of prestatie voor een bepaalde gebruikswijze van de besteller is voorzien en deze in de overeenkomst wordt opgenomen, worden daarmee eveneens geen eigenschappen toegezegd.
Bij gebrek aan uitdrukkelijke schriftelijke bekendmakingen in de overeenkomstige handelsdocumenten van BayWa r.e. is zij tegenover de ZP niet gebonden door garanties van gelijk welke aard of toegezegde eigenschappen.

3) De aansprakelijkheid als gevolg van toegezegde eigenschappen of garanties is uitgesloten in alle gevallen die niet op een schriftelijke toezegging van BayWa r.e. zijn gebaseerd.

4) BayWa r.e. kan de transportweg en het gebruik van de transportmiddelen bij gebrek aan een bijzondere andere bepaling voor de verzending van de producten die het voorwerp van de transactie vormen naar eigen goeddunken kiezen resp. bepalen.

XII.  MONTAGEHANDLEIDING

Alle toekomstige koopovereenkomsten of andere overeenkomsten die het montagesysteem novotegra of delen ervan als voorwerp hebben, zijn gebaseerd op de montagehandleiding in haar telkenmale geldige versie die te allen tijde via het internet kan worden opgeroepen op nl/over-ons/ons-eigen-montagesysteem/over-novotegra/

 

XIII. KLACHT / CORRECTE NAKOMING

Voor kwaliteits- en kwantiteitsgebreken van het voorwerp van levering alsook voor het ontbreken van toegezegde eigenschappen, verder in het geval van afwijkende leveringen heeft BayWa r.e. de volgende verplichtingen tot correcte nakoming:
1) De ZP moet het voorwerp van levering onverwijld na de levering zodanig grondig onderzoeken zoals in de gegeven omstandigheden van hem kan worden verwacht. De gebreken die daarbij kunnen worden vastgesteld, moeten onverwijld, bij beschadigingen die uitwendig niet zichtbaar zijn uiterlijk zeven dagen na de levering, in de vereiste vorm (par. II van deze voorwaarden) worden gereclameerd. De ontvangstdatum van deze klacht door BayWa r.e. is doorslaggevend. Gebreken die ook bij de meest zorgvuldige controle binnen deze termijn niet kunnen worden ontdekt, moeten, mits onmiddellijke staking van eventuele be- en verwerking, onverwijld na ontdekking en mits naleving van de wettelijke voorschriften worden geprotesteerd. De verplichte klacht geldt ook bij zakelijke relaties die geen kooprechtelijke basis hebben (bijvoorbeeld die volgens het recht inzake aannemingscontracten, handelsagentschappen e.d. moeten worden beoordeeld). Als er niet tijdig wordt geklaagd, kan de ZP geen aanspraak op correcte nakoming doen gelden. Hij draagt de volledige bewijslast voor alle aanspraakvoorwaarden, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdige klacht.

2) In geval van een rechtmatige en tijdige klacht naar aanleiding van gebreken van het goed zorgt BayWa r.e. naar eigen keuze voor correcte nakoming door herstel of vervangende levering.

3) Als de correcte nakoming mislukt, kan de ZP in principe naar eigen keuze eisen om de vergoeding te verlagen (vermindering) of de overeenkomst te annuleren (opzegging). In geval van lichte strijdigheid met de overeenkomst, in het bijzonder bij geringe gebreken, heeft hij echter geen herroepingsrecht. Als hij omwille van een materieel gebrek of een onrechtmatigheid na de mislukte correcte nakoming eist om de overeenkomst op te zeggen, heeft hij daarnaast geen recht op schadevergoeding wegens het gebrek, tenzij BayWa r.e. opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Als de ZP na de mislukte correcte nakoming waaraan BayWa r.e. schuld heeft schadevergoeding eist, blijft het goed bij de klant, als dat voor hem billijk is. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van het gebrekkige goed. Dit geldt niet, als BayWa r.e. een wezenlijke contractuele verplichting opzettelijk of met grove nalatigheid heeft geschonden.

4) Als de ZP BayWa r.e. niet onverwijld de gelegenheid biedt om zich van het gebrek te overtuigen, in het bijzonder als hij het geprotesteerde voorwerp van de overeenkomst of stalen resp. delen ervan op vraag niet onmiddellijk ter beschikking stelt, vervalt alle aanspraak op garantie.

5) Bij voorwerpen van overeenkomst die als gedeclasseerd materiaal zijn verkocht, heeft de ZP met betrekking tot de opgegeven fouten en dergelijke waarmee hij doorgaans rekening moet houden geen recht op correcte nakoming.

6) Eventuele verdergaande bindende aanspraak van de ZP als gevolg van de productaansprakelijkheid blijven door deze bepalingen onaangetast.

7) In geval er gebreken optreden aan zogenoemde slijtdelen van producten resp. eenheden die door BayWa r.e. zijn geleverd, is zij met uitzondering van verdergaande aanspraak in principe naar eigen keuze enkel verplicht tot vervangende levering of herstel. Dit geldt ook in geval van herhaalde vervangende leveringen resp. ruilen van slijtdelen binnen de verjaringstermijn voor aanspraak wegens gebreken die in deze voorwaarden zijn vastgelegd, anders contractueel zijn overeengekomen of in de wettelijke bepalingen als bindend zijn vastgelegd. Vervangende leveringen resp. naleveringen of ruilen van slijtdelen stuiten de verjaring van eventuele aanspraak van de ZP niet, in zoverre dit niet in tegenspraak is met dwingende wettelijke voorschriften. Als slijtdelen worden onderdelen resp. componenten beschouwd waarbij volgens de algemene opvatting van de in zoverre doorslaggevende kringen een dusdanige functie resp. eigenschap ingesloten is (bijvoorbeeld draden, pennen, lieren, schroeven). Dit geldt in het bijzonder voor delen die door hun gebruik op een bijzondere wijze naargelang de functie immissiebelast zijn (bijvoorbeeld door vocht, hitte, vuur, storm e.d. extreme weersinvloeden) en/of tijdens de werking van de installatie naargelang het gebruik moeten worden vervangen.

8) BayWa r.e. moet haar transport-, reis-, arbeids-, montage- en materiaalkosten die tijdens de correcte nakoming ontstaan zelf dragen.

XIV. ALGEMENE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID / VERJARING

1) In zoverre in deze voorwaarden geen andere regeling is bevat of geen dwingende wettelijke bepaling dit verhindert, staat BayWa r.e. enkel in geval van opzet of grove nalatigheid in voor schadevergoeding als gevolg van schending van al dan niet contractuele verplichtingen. De hiermee bedongen uitsluiting / beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor schade als gevolg van verzuim of vertraging.

2) De aansprakelijkheid van BayWa r.e. omvat - behalve bij opzet - geen schade die bij de concrete transactie typisch niet kon worden verwacht of waarvoor de ZP verzekerd is of normaal kan worden verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken is in alle gevallen van slechts lichte nalatigheid, voor het overige in de wettelijk toegelaten omvang ook bij grove nalatigheid, uitgesloten.

3) De klant verbindt zich ertoe zijn paswoord (paswoord en login hierna samen "user ID") afzonderlijk te bewaren en het niet aan onbevoegde derden mee te delen. De klant is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van zijn gebruikers-ID; in het bijzonder is hij ook verantwoordelijk voor alle bestellingen die onbevoegde werknemers of derden met gebruikmaking van zijn gebruikers-ID plaatsen. Hij is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende vorderingen. 

4) Alle aanspraak als gevolg van gebreken tegen BayWa r.e. verjaart een jaar na levering mits inachtneming van de bepalingen in par. VIII, tenzij BayWa r.e. van geval tot geval andere (langere) verjaringstermijnen heeft verleend of deze door dwingende wettelijke voorschriften doorslaggevend zijn.

XV. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1) Alle lichamelijke prestaties resp. leveringen (producten/goederen) blijven eigendom (voorbehouden eigendom) van BayWa r.e. tot en met de uitvoering van alle vorderingen waarop zij recht heeft, met inbegrip van ontstane vorderingen die echter op een later tijdstip betaalbaar worden of voorwaardelijk zijn. Dit geldt ook, als betalingen op specifiek aangeduide vorderingen worden verricht. In geval van een lopende rekening geldt het voorbehouden eigendom als borg voor de saldovordering ervan.

2) BayWa r.e. kan de verkoop en/of combinatie en/of vermenging van de voorbehouden za(a)k(en) te allen tijde verbieden, als de klant tegenover haar met betalingsverplichtingen achterop raakt en/of de betalingen staakt of insolvent is geworden.

3) In geval van vermenging, verwerking en/of combinatie van het/de voorbehouden goed(eren) met andere roerende goederen die niet aan BayWa r.e. toebehoren, heeft zij recht op de eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de factuurwaarde van het voorbehouden goed tot de factuurwaarde van het andere goed resp. nieuwe goed met inbegrip van de kosten voor de verwerking (combinatie, vermenging). Als de factuurwaarde van het andere goed onbekend is, moet de waarde ervan volgens redelijke principes worden berekend.

4) Een door BayWa r.e. be- of verwerkt goed wordt in de zin van deze voorwaarden als voorbehouden goed beschouwd. Als het voorwerp van overeenkomst wordt verwerkt met andere voorwerpen die niet aan BayWa r.e. toebehoren, verwerft zij de mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de waarde van het gekochte goed (eindbedrag van de factuur inclusief belasting over toegevoegde waarde) tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Voor het goed dat door verwerking ontstaat, geldt voor het overige hetzelfde als voor het gekochte goed dat onder voorbehoud werd geleverd.

5) In zoverre de ZP een handelaar is die goederen onbewerkt of bewerkt doorverkoopt, is deze gemachtigd om het voorbehouden goed in het normale zakelijke verkeer door te verkopen. Hij staat nu reeds zijn vorderingen uit de doorverkoop ten bedrage van de factuurwaarde van het voorbehouden goed aan BayWa r.e. af. De machtiging tot doorverkoop hangt van de rechtsgeldigheid van de afstand van vordering af. Dit geldt overeenkomstig ook voor het geval waarin het voorbehouden goed door de ZP wordt gebruikt om een aannemingsovereenkomst uit te voeren, in het bijzonder bij bouwondernemingen. Ook hier wordt de vordering uit de aannemingsovereenkomst ten bedrage van de factuurwaarde van het voorbehouden goed van BayWa r.e. vooraf aan haar afgestaan. De machtiging tot verwerking van haar goed hangt van de rechtsgeldigheid van de afstand van vordering af.

6) De ZP heeft niet het recht om het voorbehouden goed als borg aan derden in eigendom te geven, het in pand te geven of te ruilen. Het is hem evenmin toegestaan om de door het verlengde eigendomsvoorbehoud aan BayWa r.e. overgedragen vorderingen als factoringklant aan een factorbank af te staan, tenzij de factorbank de betalingsverplichtingen van de afnemer tegenover BayWa r.e. rechtstreeks aangaat. Voor het overige is voor de afstand resp. verkoop van de door het verlengde eigendomsvoorbehoud overgedragen vordering aan de factorbank de schriftelijke toestemming van BayWa r.e. nodig.

7) Als schuldenaars (derde schuldenaars) de vorderingen die door het verlengde eigendomsvoorbehoud aan BayWa r.e. zijn overgedragen met een cheque of ander surrogaat voor de betaling aan de ZP betalen, gaat de eigendom resp. het bezit ervan op BayWa r.e. over, zodra de ZP deze heeft verworven.

8) BayWa r.e. heeft het recht om vorderingen uit doorverkoop te innen tot en met de herroeping waarop zij te allen tijde recht heeft en die ook mondeling kan gebeuren. De ZP is op verzoek verplicht om de afstand aan haar aan de derde schuldenaar bekend te maken en haar over deze bekendmaking in te lichten alsook de noodzakelijke inlichtingen en documenten voor de inning van de afgestane vorderingen met deze kennisgeving toe te zenden. De ZP moet BayWa r.e. onverwijld inlichten over een pandbeslag of andere benadeling door derden.

9) Het claimen van het eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder de terugname van voorwerpen van overeenkomst, de inning van een vordering van derden, geldt niet als opzegging van de overeenkomst. BayWa r.e. heeft in het bijzonder het recht om het voorbehouden goed - zonder van de overeenkomst te hoeven afzien - terug te nemen, in zoverre de verwerver van het voorbehouden goed de betalingstermijn die aan hem werd verleend, heeft overschreden of andere hier tegenover bestaande verbintenissen niet tijdig heeft voldaan of verzuimt of zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet nakomt.

10) Als de ZP zijn vorderingen uit een doorverkoop van materiaal waarop BayWa r.e. gewoon, uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud heeft in een rekening-courantverhouding zet, staat hij hierbij de rekening-courantvordering ten bedrage van de waarde van het voorbehouden goed aan haar af. Na saldering treedt het erkende saldo dat tot het bedrag als afgestaan wordt beschouwd en de oorspronkelijke rekening-courantvordering vormt in de plaats.

11) De ZP staat aan BayWa r.e. ook de vorderingen als borg voor haar vordering tegenover hem af die ontstaan is door de combinatie van het gekochte goed onder eigendomsvoorbehoud met een perceel tegenover een derde en meerbepaald ten bedrage van de factuurwaarde van het gekochte goed.

12) BayWa r.e. verbindt zich ertoe om de borgen waarop zij recht heeft op vraag van de ZP in zoverre vrij te geven, als de gerealiseerde waarde van haar borgen de te borgen vorderingen met meer dan 10 % overstijgt, waarbij de keuze van de vrij te geven borgen bij haar berust.

XVI. HERROEPINGSRECHT

Naast de gevallen die in par. VIII art. 4 en 5 zijn geregeld en die door de Luxemburgse wet en rechtspraak zijn voorzien, heeft BayWa r.e. het recht om onmiddellijk van de overeenkomst af te zien, als de ZP met zijn betalingsverplichtingen uit de transactie of andere transacties met BayWa r.e. is achtergeraakt. Eventuele verdergaande aanspraak op schadevergoeding van BayWa r.e. blijft hierdoor onaangetast.

XVII. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens die in het kader van een handelsrelatie door de handelspartner worden meegedeeld aan BayWa r.e, worden verwerkt overeenkomstig EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
BayWa r.e. kan persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van zijn activiteiten met de handelspartner, met name wanneer u gebruik maakt van de website van BayWa r.e, wanneer u contact opneemt met of informatie opvraagt bij BayWa r.e, of wanneer u een contract afsluit met het bedrijf of derden. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden van BayWa r.e met het oog op het uitvoeren van een (de) contract(en) dat (die) werd(en) afgesloten met de handelspartner.
Deze gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig voor de doeleinden die de aanleiding vormden voor het verzamelen ervan. De fysieke personen wiens gegevens werden gecommuniceerd, worden geïnformeerd over hun recht van toegang tot (artikel 15 AVG), rectificatie van (artikel 16 AVG) en verwijdering van (artikel 17 AVG) de gegevens die op hen betrekking hebben. Ze kunnen zich tevens verzetten tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 21 van de AVG en de beperking bekomen van de verwerking overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 18 van de AVG. Aanvragen voor toegang tot, rectificatie van, verwijdering van of beperking van het gebruik van de gegevens, of het aantekenen van verzet tegen de verwerking van de gegevens door BayWa r.e, in diens hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, moeten per e-mail worden gericht aan compliance(at)baywa-re.lu.

XVIII. PLAATS VAN UITVOERING

De plaats van uitvoering voor alle leveringen en diensten van BayWa r.e. is de maatschappelijke zetel van BayWa r.e.

XIX. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

De rechtbanken van de zetel van BayWa r.e. zijn bevoegd voor alle geschillen die op een transactie tussen BayWa r.e. en de ZP zijn gebaseerd, in zoverre de ZP een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Dit geldt ook voor geschillen als gevolg van wettelijke verbintenissen als gevolg van de transactie tussen BayWa r.e. en de ZP. BayWa r.e. heeft echter ook het recht om klacht in te dienen bij de algemeen bevoegde rechtbank van de ZP.

XX. NIETIGHEID

Indien een (of meerdere) voorwaarde(n) van dit geheel van voorwaarden nietig zou(den) zijn of worden, blijft de rechtsgeldigheid van de andere voorwaarden hierdoor onaangetast. In de plaats van de nietige voorwaarde gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen, in zoverre ze niet door de overige voorwaarden rechtsgeldig zijn bedongen.

XXI. LUXEMBURGS RECHT

Op de juridische verhoudingen tussen BayWa r.e. en de ZP zijn uitsluitend de wetten van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing met uitzondering van het VN-Kooprecht.

U heeft Polen geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Poolse website.

Switch Cancel

U heeft Australië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Australische website.

Switch Cancel

U heeft Denemarken geselecteerd. De Deense activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

Switch Cancel

U heeft Finland geselecteerd. De Finse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

Switch Cancel

U heeft Frankrijk geselecteerd. De Franse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

Switch Cancel

U heeft Duitsland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Duitse website.

Switch Cancel

U heeft Italië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Italiaanse website.

Switch Cancel

U heeft Luxemburg geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Luxemburgse website.

Switch Cancel

U heeft Nederland geselecteerd. De Nederlandse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

Switch Cancel

U heeft Noorwegen geselecteerd. De Noorse activiteiten worden beheerd door onze Nordic dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Nordic website.

Switch Cancel

U heeft Zweden geselecteerd. De Zweedse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

Switch Cancel

U heeft Zuid-Oost Azië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zuidoost-Aziatische website.

Switch Cancel

U heeft VS geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Amerikaanse website.

Switch Cancel

U heeft Zwitserland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zwitserse website.

Switch Cancel

U heeft Mexico geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Mexicaanse website.

Switch Cancel

U heeft Spanje geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Spaanse website.

Switch Cancel

U heeft Canada geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Canadese website.

Switch Cancel

U heeft Polen geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Poolse website.

Switch Cancel

U heeft Australië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Australische website.

Switch Cancel

U heeft Denemarken geselecteerd. De Deense activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

Switch Cancel

U heeft Finland geselecteerd. De Finse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

Switch Cancel

U heeft Frankrijk geselecteerd. De Franse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

Switch Cancel

U heeft Duitsland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Duitse website.

Switch Cancel

U heeft Italië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Italiaanse website.

Switch Cancel

U heeft Luxemburg geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Luxemburgse website.

Switch Cancel

U heeft Nederland geselecteerd. De Nederlandse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

Switch Cancel

U heeft Noorwegen geselecteerd. De Noorse activiteiten worden beheerd door onze Nordic dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Nordic website.

Switch Cancel

U heeft Zweden geselecteerd. De Zweedse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

Switch Cancel

U heeft Zuid-Oost Azië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zuidoost-Aziatische website.

Switch Cancel

U heeft VS geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Amerikaanse website.

Switch Cancel

U heeft Zwitserland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zwitserse website.

Switch Cancel

U heeft Mexico geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Mexicaanse website.

Switch Cancel

U heeft Spanje geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Spaanse website.

Switch Cancel

U heeft Canada geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Canadese website.

Switch Cancel
Terug naar boven